page_banner

MDT आईसी क्र्याक

MDT2 चिप अनलक श्रृंखला

MDT2 चिप अनलक श्रृंखला:
१०P05
१०P05 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P05 [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिलि
१०P10
१०P10 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P10 [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
१०P20
१०P20 [SOP28] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P20 [SSOP28] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल
१०P21 [DIP18]
१०P21 [DIP20]
१०P21 [DIP22]
१०P21 [DIP24]
१०P21 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P21 [SOP20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P21 [SOP24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
१०P22 [DIP18]
१०P22 [DIP20]
१०P22 [DIP22]
१०P22 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P22 [SOP20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
१०P22 [SOP24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
१०P23 [DIP18]
१०P23 [DIP20]
१०P23 [DIP22]
१०P23 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P23 [SOP20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
१०P23 [SOP24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
10P41A1
10P41A1 [SOP16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
10P41A2
10P41A2 [SOP16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
10P41A1 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P41A2 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
१०P43 [DIP18]
१०P43 [DIP20]
१०P43 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P43 [SOP20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
10P43 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P55A1
10P55A2
10P55A3
10P55A4
10P55B1
10P55B2
10P55B3
10P55B4
10P55A1 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55A2 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55A3 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55A4 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55B1 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55B2 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55B3 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55B4 [SOP14] DIL16 / SOIC16 ZIF 150mil
10P55A (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P55B (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P56A1
10P56A2
10P56A3
10P56A4
10P56A1 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
10P56A2 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
10P56A3 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
10P56A4 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
10P56 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P61
10P61 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
१०P61 [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिलि
10P62
10P62 [SOP28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
१०P62 [SSOP28] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिलि
10P62 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P621
10P621 [SOP28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
10P621 [SSOP28] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
१०P621 (ISP)
10P64
10P64 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
10P64 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
10P64 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
१०P65 [DIP18]
१०P65 [DIP42]
१०P65 [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
१०P65 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
10P65A1 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
10P65A2 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
10P65 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P651
10P651 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
10P651 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
10P651 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P72
10P72 [SOP28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
10P72 [SSOP28] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिलि
10P72 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
१०P721
१०P721 [SOP28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
१०P721 [SSOP28] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
10P721 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
10P73
10P73 [SOP28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
10P73 [SSOP28] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिलि
10P73 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
१०P74
१०P74 [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
१०P74 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
10P74 (ISP) नोट: ISP कनेक्टर मार्फत
2005
२०० [[SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
२०० [[SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल
2010
२०१० [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
२०१० [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल
2020
२०२० [SOP28] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
२०२० [SSOP28] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल
2030
२०30० [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
२०30० [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल
2050
२०50० [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
२०50० [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल
2051
२०5१ [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
२०5१ [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल
2060
२०60० [SOP18] DIL20 / SOIC20 ZIF 300 मिल
२०60० [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200 मिल